Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.       Op de verkoop van onze artikelen zijn, behoudens een latere andersluidende schriftelijke overeenkomst, alleen onderhavige algemene voorwaarden toepasselijk, met uitsluiting van alle algemene voorwaarden van de koper.

2.       De door ons verspreide prijslijsten en publiciteit zijn geen aanbod en verbinden ons niet. Onze aanbiedingen steunen op de tarieven

van de fabrikant op het ogenblik van het aanbod. Elke wijziging van die tarieven tot aan de datum van de levering, wordt automatisch in de factuurprijs doorgerekend.

3.       Bestellingen bij onze agenten, handelsvertegenwoordigers of andere personeelsleden, verbinden de vennootschap slechts voor zover zij aanvaard worden door het orgaan dat bevoegd is om onze vennootschap te verbinden.

4.       Al onze artikelen worden geleverd vanaf het magazijn of de winkelruimte. Alle risico’s worden overgedragen bij de overhandiging ervan aan de koper of de vervoerder, zelfs in geval van eigendomsvoorbehoud. De opgegeven leveringstermijn is slechts aan aanduiding van het vermoedelijke tijdstip van de levering. De levering na de opgegeven termijn is derhalve niet laattijd: de koper mag de artikelen niet weigeren en kan geen schadevergoeding eisen.

5.       Het vervoer geschiedt steeds op het uitsluitend risico van de koper, ook wanneer dit transport wordt uitgevoerd of georganiseerd

door ons zelf. Alle klachten die hun oorsprong vinden in het vervoer van de gekochte artikelen zijn derhalve niet ontvankelijk.

6.       Al onze artikelen worden als aanvaard beschouwd bij de levering. De koper moet de goederen onmiddellijk onderzoeken naar mogelijke zichtbare gebreken. Wordt de klacht gegrond bevonden, dan heeft de koper enkel recht op gelijkaardige artikelen. Het contract moet uitgevoerd worden voor het deel van elke levering waarvoor de klacht ongegrond is bevonden.

7.       Alle klachten in verband met andere gebreken moeten op straffe van verval binnen de drie dagen na vaststelling ervan aan ons per post

aangetekende brief ter kennis worden gebracht. De waarborg die door ons gegeven wordt, is beperkt door deze gegeven door de fabrikant. Geen klacht wordt aanvaard bij onvakkundige behandeling, overmatige belasting, ongeschikte werkplaats, foutieve montage of wijziging door de koper. Ingeval het een verborgen gebrek betreft, sluiten wij elke aansprakelijkheid uit indien wij het op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst niet kenden. Indien wij dit kenden, zijn wij enkel gehouden tot de vergoeding van de aankoopprijs van de artikelen, de vervanging of herstelling van het gebrekkige onderdeel. Deze keuze behoort uitsluitend ons toe. De kosten van vervoer en montage van de herstelde of vervangen onderdelen zijn ten laste van de koper. De schadevergoeding kan in geen geval hoger zijn dan de prijs van het met het gebrek behelpt artikel zonder evenwel afbreuk te doen aan wat hierboven is bepaald.

8.       Onze facturatie gebeurt elektronisch voor wie een e-mailadres heeft. Al onze facturen worden per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat de koper opgeeft. De koper dient er zelf zorg voor te dragen dat dit e-mailadres alleen toegankelijk is voor personen die kennis mogen nemen van deze confidentiële gegevens. Door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden, aanvaardt de koper het gebruik van een elektronische factuur. De elektronische factuur zal het enige, originele exemplaar van de factuur vormen, en zal de wettelijke betekenis en draagwijdte van een factuur inhouden. In het kader van de elektronische verzending van de facturen worden de persoonsgegevens van de koper door ons verwerkt. De koper garandeert dat deze gegevens correct zijn en dat hij elke wijziging van deze gegevens onmiddellijk zal aanpassen en in de mate van het mogelijke ook onmiddellijk wijzigingen zal mededelen. De mededeling van incorrecte of verouderde gegevens kan resulteren in foutieve communicatie waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. De koper aanvaardt dat wij de persoonsgegevens verwerken in het kader van de elektronische communicatie. Bij de verwerking van deze persoonsgegevens leven wij met de grootste zorg de regels na die door de toepasselijke wetgeving inzake privacy worden opgelegd. Daarbij nemen wij alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, aantasting en ongeoorloofde toegang. De ontvangst van de elektronische facturen is afhankelijk van bepaalde technische vereisten ten aanzien van de computer van de klant en de verbinding met het internet. De klant kan kennis nemen van de technische voorwaarden die van tijd tot tijd kunnen wijzigen. De klant is verantwoordelijk voor de naleving van deze vereisten en voor het gebruik van zijn eigen hard- en software. De elektronische verzending van facturen is kosteloos voor de koper.

9.       Al onze facturen - ook de elektronische- zijn betaalbaar binnen de dertig dagen na de factuurdatum op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of haar inrichtingen. Andere aangenomen middelen van betaling dan de contante, brengen in geen geval schuldvernieuwing mee. Vanaf de ingebrekestelling geldt een intrest van 1% per maand. Elke begonnen maand geldt voor een ganse maand. Onder voorbehoud van hetgeen hiervoor werd bepaald, zal het factuurbedrag dat niet is betaald op haar vervaldag verhoogd worden met 15% met een minimum van 37,18 euro ten titel van forfaitaire schadevergoeding voor het niet tijdig beschikken over liquiditeiten, administratiekosten, enz.

10.    Als wij ernstige vermoedens hebben dat de koper zich in onmogelijkheid bevindt te betalen of als de koper in dat opzicht niet de nodige waarborgen kan leveren, hebben wij het recht de nog niet geleverde goederen niet te leveren en voor de geleverde goederen onze rechten voor de toekomst te vrijwaren.

11.    Wij blijven eigenaar van de geleverde goederen tot op het ogenblik van de volledige betaling van de factuur of indien deze laatste per cheque of wisselbrief is geregeld, tot op het ogenblik van de incassering ervan. Bij gedeeltelijke levering en indien deze afzonderlijk worden betaald, blijven de goederen onze eigendom tot op het ogenblik van de volledige betaling van de gehele bestelling. Zolang de goederen niet volledig betaald zijn, mag de koper ze niet verpanden of in zekerheid geven. Indien door een derde persoon beslag wordt gelegd op de goederen moet de koper er ons onmiddellijk van op de hoogte brengen.

12.    Alle klachten in verband met de door ons uitgevoerde herstellingen dienen op straffe van verval binnen de drie dagen na de

overhandiging van het herstelde artikel bij per post aangetekende brief worden meegedeeld. Bij gebrekkige herstelling kunnen wij ofwel opnieuw herstellen ofwel de herstellingsprijs terugbetalen. Deze keuze behoort ons uitsluitend toe. In ieder geval is de schadevergoeding beperkt tot de herstellingsprijs.

13.    Onder voorbehoud van de bovenvermelde vervaltermijnen geldt elke factuur, die niet wordt geprotesteerd binnen de acht dagen na

haar datum bij per post aangetekende brief, als aanvaard.

14.    Prijzen vermeldt op onze webshop zijn steeds onder voorbehoud van typefouten.

15.    In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van de maatschappelijke zetel en de vennootschap bevoegd. Huidige algemene voorwaarden zijn opgemaakt en onderworpen aan het Belgische recht. Enkel bij verkoop in Duitsland zal artikel 11 van huidige algemene voorwaarden, en dit met uitsluiting van alle andere, gelden naar Duits recht.

Privacyverklaring overeenkomst en marketing

Uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres) worden door Maes NV (Maes en zonen NV)  verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw opdracht/geplaatste bestelling, in het kader van diverse wettelijke plichten (onze aansprakelijkheid, bewaarplicht, boekhoudwet) en voor direct marketing (om u eventueel nieuwe diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. De verwerking gebeurt steeds door de zaakvoerder.

Wij delen U mee dat lopende de aan ons verleende opdracht/uitvoering van geplaatste bestelling, wij Uw gegevens niet kunnen wissen teneinde onze diensten te waarborgen. Na de beëindiging van de opdracht (eventueel door U), zijn wij verplicht Uw persoonsgegevens nog 10 jaar te bewaren in het kader van op ons van toepassing zijnde wettelijke plichten. De gegevens die wij alsdan van U bewaren en archiveren, zullen enkel de noodzakelijke zijn in het kader van de wettelijke plicht.

Wij dienen U er attent op te maken dat Uw persoonsgegevens door ons aan derde instanties kunnen worden meegedeeld in het kader van de aan ons verleende opdracht en in uitvoering van een wettelijke plicht. U kan ons steeds raadplegen hierover en wij zullen U alsdan meedelen bij welke instantie Uw gegevens zich bevinden.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@maes-nv.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of laten wissen (dit laatste voor zover als mogelijk in het kader van de verleende opdracht/geplaatste bestelling en de wet).

Indien Uw aan ons overgedragen gegevens niet juist zouden zijn en U vraagt om correctie, kan U steeds, binnen de mate van het mogelijke, vragen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.

Alle diensten die in het kader van de aan U door de Algemene Verordening Gegevensverwerking verleende rechten worden uitgevoerd, zijn, binnen de mate van het redelijke, kosteloos.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website die u op dit ogenblik bekijkt. Door de website te gebruiken, gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer.

De aanwezige inhoud op deze website (teksten, beeldmateriaal en links) is door Maes NV met de grootst mogelijke zorg samengesteld om de correctheid ervan te verzekeren. Maes NV kan echter niet aansprakelijkheid worden gesteld voor schade die kan ontstaan als gevolg van mogelijk onjuiste of onvolledige informatie.

Maes NV is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen aan de aanwezige inhoud, alsook het geheel of een gedeelte ervan te verwijderen.

Maes NV is niet verantwoordelijk voor de aanwezige inhoud op bestanden die aan deze website zijn gekoppeld of op andere websites waarnaar wordt verwezen.

Op de aanwezige inhoud op deze website rust van rechtswege een auteursrecht en alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. De inhoud of delen daarvan mogen niet worden gereproduceerd of worden gebruikt op publiek toegankelijke plaatsen, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Maes NV. Niet-geautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de aanwezige inhoud of delen daarvan vormen een inbreuk daarop. 

Prijzen vermeldt op deze webshop zijn steeds onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen.

Indien u nog vragen of twijfels heeft, neem dan gerust contact op met Maes NV. U vindt de contactgegevens op de contactpagina van deze website.

Cookie policy

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.”

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.”

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

MEER INFORMATIE OVER COOKIES?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Cookies and you: https://www.cookiesandyou.com
Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.eu